Chernigov region orphanages

Orphanage name: Horodnya Orphanage.
Address: Ukraine, Chernigov oblast, Horodnya, Pionerskaya Str., 21.
Contact phone: +380 4645 2 11 59.

Pryluky Baby Orphanage.
Ukraine, Chernigov oblast, Priluki, Bohunska Str., 2-a.
+380 4637 3 31 12.

Pryluky Orphanage.
Ukraine, Chernigov oblast, Priluki, Bohunska Str., 1-a.
+380 4637 3 31 12.