Zaporozhye region orphanages

Orphanage name: Molochansk Orphanage.
Address: Ukraine, Zaporozhye oblast, Tak-Maksky region, Molochansk, Osypenka Str., 6.
Contact phone: +380 6178 2 54 12.

Zaporozhye city Baby Orphanage “Solnechko”.
Ukraine, Zaporozhye oblast, Zaporozhye, Olimpijskaya Str., 6-a.
+380 612 96 06 17.

Zaporozhye city Orphanage #3.
Ukraine, Zaporozhye oblast, Zaporozhye, Perspektivnaya Str., 8.
+380 612 35 21 09.

Berdyansk Orphanage.
Ukraine, Zaporozhye oblast, Berdyansk, Stepanentsya Str., 13.
+380 6153 2 33 43, +380 6153 2 24 00.

Matveevka village Orphanage (suburb of Zaporozhye)
Ukraine, Zaporozhye oblast, Vilnyanskiy rayon, Matveevka, Lenina Str., 71.
+380 6136 9 43 08.

Volnyansk Orphanage.
Ukraine, Zaporozhye oblast, Volnyansk, Shkolnaya Str., 5.
+380 6143 2 16 38.

Melitopol Boarding School #1.
Ukraine, Zaporozhye oblast, Melitopol, Pionerskaya Str., 14.
+380 0619 44 84 90.