Khmelnitsky region orphanages

Orphanage name: Holenyshche Orphanage.
Address: Ukraine, Khmelnitsky oblast, Chemerovetskyi Region, Holenyshche.
Contact phone: +380 3859 9 50 41.

Khmelnitsky city Baby Orphanage.
Ukraine, Khmelnitsky oblast, Khmelnitsky, Khotovytskoho Str., 4.
+380 382 22 13 10.

Khmelnitsky city Orphanage.
Ukraine, Khmelnitsky oblast, Khmelnitsky, Lvovske highway, 2.
+380 382 55 78 56.

Vovkovyntsi Orphanage.
Ukraine, Khmelnitsky oblast, Kherazhnyanskyi Region, Vovkovyntsi.
+380 3856 9 24 42.