Zhitomir region orphanages

Orphanage name: Berdichev Orphanage.
Address: Ukraine, Zhitomir oblast, Berdichev Region, Hryshkivtsi.
Contact phone: +380 4143 2 10 84.

Deyshi Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Denyshi.
+380 412 29 21 23.

Novograd Baby Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Novograd Volynsky, Radyanska Str., 64.
+380 4141 5 25 08.

Potijvka Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Potijvka, 1-ho Travnya Str.
+380 4132 5 33 32.

Radomishl Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Radomishl, Shevchenka Str., 45.
+380 4132 4 40 35.

Zhitomir city Baby Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Zhitomir, Korabelnaya Str., 8.
+380 412 37 96 28.

Zhitomir city Orphanage.
Ukraine, Zhitomir oblast, Zhitomir, Korabelnaya Str., 10.
+380 412 26 89 54.